Robert Jeszke

Robert Jeszke
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska
Robert Jeszke
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska

Kierownik Zespołu Strategii i Analiz oraz Centrum Analiz Klimatycznych i Energetycznych (CAKE) w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska –Państwowym Instytucie Badawczym. 

Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Koordynator dwóch projektów LIFE: Climate CAKE PL i LIFE VIIEW2050. Ekspert rządowy w trakcie negocjacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego w 2008 r. i w trakcie jego implementacji w kolejnych latach 2009-2021. Współautor architektury mechanizmu finansowania w Polsce ochrony klimatu – Green Investment Scheme (GIS). Polski ekspert krajowy ds. oceny polityk i działań nominowanych do listy wiodących ekspertów UNFCCC (UNFCCC Roster of Experts). Członek delegacji rządowej na COP14, COP19 i COP25 negocjującej nowe międzynarodowe porozumienie w sprawie zmian klimatu w ramach procesu UNFCCC. Wcześniej w Ministerstwie Zdrowia koordynował prace związane ze zdrowiem środowiskowym, odpadami, REACH.

Uczestniczył w różnych grupach roboczych i zadaniowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym zajmujących się kwestiami polityki ochrony środowiska i klimatu, gospodarki i zmian klimatu oraz handlu emisjami. Pomysłodawca i redaktor naczelny miesięcznika “Raport z rynku CO2” wydawanego przez KOBiZE od 2012 r. oraz publikatora „GO2’50”. Autor i współautor wielu analiz i publikacji dotyczących zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej, publikowanych zarówno w czasopismach krajowych, jak i międzynarodowych.

2021-10-07

Szanse i bariery rozwoju technologii CCU w aspekcie technicznym, prawnym i społecznym na świecie i w Polsce
  • 10:00 - 11:00
  • 60 min